REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Cu  prilejul Sarbatoririi a 20  de ani  de Activitate ,  S.C.  ADAMARIS S.R.L. isi premiaza clientii si partenerii

ART. 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei „Cu  prilejul Sarbatoririi a 20  de ani  de Activitate ,  S.C.  ADAMARIS S.R.L. isi premiaza clientii si partenerii” (denumită în continuarea „Campania 20 ani Expert Music ”) este ADAMARIS  S.R.L., cu sediul în mun. Suceava, loc. Tisauti nr. 87, jud. Suceava, având număr de înregistrare în Registrul Comerțului Suceava J33/178/1999, cod unic de înregistrare 11747177, reprezentată prin domnul Marius Constantin Socoliuc  în calitate de Administrator,

Campania se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul regulament (denumit în cele ce urmează „Regulament”). Termenii și condițiile prezentului Regulament, aşa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toți participanții la Campanie.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, aducând la cunoștința publicului acest fapt.

ART. 2. DURATA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE A PROMOȚIEI

Campania  va fi organizată și se va desfășura pe o perioada de doi ani calendaristici, incepand cu data de 11.03.2019, doar online, pe site-ul www.magazinultaudemuzica.ro.

ART. 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

La Campanie are dreptul să participe orice persoană fizica sau juridica, cu domiciliul stabil in România .Varsta minima pentru participarea persoanelor fizice este de 18 ani impliniti. Participarea la această campanie promoțională are valoare de acceptare integrală şi liber consimțită a prevederilor prezentului Regulament.

Dreptul de participare se acordă dacă persoana juridica sau fizica a achiziționat articole de la Adamaris S.R.L. doar  prin intermediul magazinului online www.magazinultaudemuzica.ro.

In cazul in care beneficiarul este o persoana Juridica, iar premiul ales va fi croaziera, persoana juridica, va trimite instiintare catre Adamaris SRL, din timp, cu datele persoanelor care vor beneficia de premii.

Deasemenea premiul se acorda si la persoanele fizice care monteaza /furnizeaza /promoveaza echipamente (produse) pentru diferiti beneficiari (terti), cumparate de pe www.magazinultaudemuzica.ro.

ART. 4. MODUL DE DESFĂȘURARE A PROMOȚIEI

Campania are următorul mecanism de participare:

Pentru a participa la această Promoție, participanții la Campanie trebuie să achiziționeze oricare dintre produsele participante mentionate pe site-ul www.magazinultaudemuzica.ro.

În urma achiziției, participanții se califică pe loc și în mod automat pentru unul dintre produsele prevăzute la Art. 6, după cum urmează:

– pentru achiziții in valoarede 15000 euro, fara T.V.A., cumulat – incepand cu data de 11.03.2019,  participanții primesc în mod automat premiul prevăzut la Art. 6 lit. a;

– pentru achiziții in valoare de 25000 euro, fara T.V.A., cumulat – incepand cu data de 11.03.2019,  participanții primesc în mod automat premiul  prevăzut la Art. 6 lit. b;

– In cazul in care persoana juridica sau fizica face achizitii in valoare de 50000 euro, fara T.V.A., cumulat – incepand cu data de 11.03.2019, premiul se dubleaza, asa cum este prevazut la Art. 6 lit. c.

ART. 5. CONDIȚII DE VALIDARE

Pentru ca înscrierile să fie considerate valide, persoanele înscrise trebuie să îndeplinească concomitent următoarele condiții:

a. Să îndeplinească toate condițiile privind dreptul de participare, astfel cum sunt specificate la Art. 3 din Regulament;

b. Să îndeplinească condiţiile prevăzute în Art. 4 din Regulament.

ART. 6. PREMIILE PROMOȚIEI

Se ofera urmatoarele premii:

a. ATV(All Terrain Vehicle) de 125 C.C.;

b. O croaziera de 7 zile pentru 2 persoane;

c. O croaziera de 7 zile pentru 4 persoane sau o croaziera plus un ATV.

ART. 7. ACORDAREA PREMIILOR

Premiile se acordă în condițiile stabilite la Art. 4 din Regulament.

Art. 8. ALTERNATIVE ALE PREMIILOR

Câștigătorii premiilor nu pot opta pentru primirea contravalorii premiilor în bani sau în alte obiecte și nici nu pot solicita modificarea premiilor.

Art. 9. TAXE ȘI IMPOZITE

Organizatorul se obligă să calculeze și să vireze impozitul datorat pentru veniturile sub formă de premii obținute de către câștigători, în conformitate cu prevederile art. 77 alin. 4 din Codul Fiscal, orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorilor.

Art. 10. REGULAMENTUL PROMOȚIEI

Regulamentul de participare/desfășurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe www.magazinultaudemuzica.ro/campanie-20ani.

Art. 11. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Participarea la Campanie implică acceptarea expresă a participanților ca datele lor personale să fie prelucrate de către Organizator în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date precum și ale Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți, cu excepția societăților comerciale implicate în organizarea Campaniei și a operatorului de marketing direct al Organizatorului.

Participanților la promoție le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în urma cererii scrise a participantului, datată și semnată, expediată pe adresa de  e-mail la office@expertmusic.ro

La cererea scrisă a câștigătorilor, datată și semnată, expediată către Organizator, acesta se obligă:

  • Să îi confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date personale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;
  • Să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001;
  • Să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului;

Operatorul este obligat să comunice măsurile luate precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii în acest sens. Organizatorul se obligă că, la prima comunicare în scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creată, va aduce la cunoștință drepturile conforme legii 677/2001.

Art. 12. ÎNCETAREA DESFĂȘURĂRII CAMPANIEI

Desfășurarea prezentei Campanii poate înceta în cazul apariției unui eveniment ce constituie caz de forță majoră, conform legislației în vigoare, sau în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea și desfășurarea concursului cu caracter promoțional să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.

ART.13.PARTICIPANȚI MINORI ȘI PERSOANE LIPSITE DE CAPACITATE JURIDICĂ

În cazul în care câștigătorul unui premiu este minor (cu vârstă sub 18 ani) sau este o persoană lipsită de capacitate de exercițiu, acesta este îndreptățit să intre în posesia premiului numai prin intermediul părintelui sau al tutorelui său legal, incluzând semnarea de către părinte sau tutore a unei declarații date cu încuviințarea Autorității tutelare dacă este cazul potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum și de plata oricăror daune sau pretenții de orice natură legate de premiul respectiv și de participarea minorului la prezenta campanie.

Art. 14. DIVERSE

În eventualitatea unei dispute asupra validității unei înscrieri, decizia organizatorului este definitivă și legală pentru toți participanții.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a trimite o echipa formata din reprezentantii Adamaris, ca si insotitori, pe parcursul croazierelor. Castigatorii croazierei inteleg si sunt de acord sa primeasca si sa imbrace tricouri inscriptionate cu siglele furnizorilor ExpertMusic, pentru a fi folosite pe post de publicitate.

Euro va fi calculat la cursul BNR +2% din ziua inceperii campaniei(15.03.2019).

Produsele achizitionate in cadrul campaniilor promotionale nu se pot returna decat in cazul neconformitatii produsului, situatie detaliata in “Certificatul de garantie” emis de catre Organizator.

In situatia in care cumparatorul solicita inlocuirea produsului din alte motive, produsul inlocuit acesta nu va mai beneficia de reducerea prevazuta in cadrul campaniei promotionale.

NU se cumuleaza la calcul facturile de Barter (daca exista relatii comerciale intre Adamaris Srl si oricare participant la promotie)

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica datele și durata Campaniei și va face public acest lucru.

Prin participarea la această Campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial.

In cazul unor litigii aparute intre Organizator şi participantii la campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila.Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane.

Prezentul Regulament Oficial a fost redactat în limba română, astăzi 11.03.2019